Requisits

Per donar-se d’alta a Amepo:

-Descárguese la ” Sol·licitud d’inscripció ” en PDF, rellénela amb les dades i arxius adjunts que es demanen i envieu per correu electrònic a info@amepo.org.

REQUISITS

a. Podran ser membres de l’Associació la persona que tingui la titulació de Tècnic Higiènic Sanitari o aquella que la convalidi, a més de certificats d’assistència a cursos de formació de tècniques de micropigmentació.

b. Les persones que no disposin de certificats d’assistència a cursos de formació han d’acreditar experiència en les tècniques de micropigmentació.

c. La Junta directiva, estudiarà la sol·licitud de cada membre, per a l’autorització de la seva admissió.

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

La condició de soci es perdrà per alguna de les següents causes:

a. Per la lliure voluntat de l’associat.

b. Per impagament de tres quotes.

c. Per incompliment greu dels presents Estatuts o dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.