Estatuts

CAPÍTOL I,  DISPOSICIONS GENERALS

Artº 1º.- DENOMINACIÓ I NATURA

Amb la denominació de “ASSOCIACIÓ Micropigmentació Estètica paramédica i Oncològica (AMEPO) es constitueix a Barcelona (província) el dia 1 de juliol de 2014 una organització de naturalesa associativa i sense ànim de lucre, a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució Espanyola, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d’Associació i altres disposicions vigents dictades en desenvolupament i aplicació d’aquella, així com les disposicions normatives concordants. El règim de l’Associació es determinarà pel que disposa en els presents Estatuts.

 

Art 2n.- PERSONALITAT I CAPACITAT

L’Associació constituïda té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, podent realitzar, en conseqüència, tots aquells actes que siguin necessaris per al compliment de la finalitat per a la qual ha estat creada, amb subjecció al que estableix l’ordenament jurídic.

 

Art 3r.- NACIONALITAT I DOMICILI

L’Associació que es crea té nacionalitat espanyola.

El domicili social de l’Associació radicarà al carrer CULTURA nº33-35 1º1ª de la localitat de SANTA COLOMA DE GRAMENET (província) .- BARCELONA.
El canvi de domicili requerirà acord de l’Assemblea General, convocada específicament amb tal objecte, i la modificació dels presents Estatuts.

L’acord de l’Assemblea General haurà de ser comunicat a l’Registre d’Associacions en el termini d’un mes, i només produirà efectes, tant per als associats com per als tercers, des que es produeixi la inscripció.

 

Art 4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit territorial d’acció de l’Associació és NACIONAL.

 

Art 5. DURADA

L’Associació es constitueix per temps indefinit.

 

CAPÍTOL II,  OBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ

Art 6. FINS

Els fins de l’Associació seran els següents:

a- Millorar la professionalitat dels membres associats.

b- Promoure amb els organismes pertinents, a nivell nacional, el reconeixement de la figura de l’especialista en micropigmentació.

c Organitzar activitats que ajudin a reciclar-se i perfeccionar-se als membres associats.

d- Promocionar la investigació i desenvolupament de noves tècniques en micropigmentació.

e-Divulgar entre la població la utilitat de la micropigmentació, tant a nivell estètic com a nivell paramèdic i oncològic.

f- Col·laborar activament amb les associacions de càncer i col·laborar amb el pacient oncològic, oferir un servei d’assessorament gratuït i en el cas excepcional que el pacient no tingui recursos es valorarà el tractament gratuït, d’acord amb els requisits que seran legalment establerts.

g- Ser un punt de referència davant els mitjans de comunicació.

h- Assessorar els membres associats en temes relacionats amb la micropigmentació.

i- Promocionar la imatge dels especialistes en micropigmentació.

j- Col·laborar des de l’Associació a la inclusió sociosanitària de les persones amb discapacitat i dependència i grups de persones vulnerables

 

CAPÍTOL III, DELS ÒRGANS DE GOVERN I FORMA D’ADMINISTRACION

SECCIÓ 1a, DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Artº7º .- DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

L’òrgan suprem i sobirà de l’Associació és l’Assemblea General de Socis o Assemblea General, integrada per la totalitat dels socis que es trobin en ús ple dels seus drets socials.

Adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i s’ha de reunir, al menys, un cop a l’any.

Les Assemblees podran tenir caràcter ordinari i extraordinari, en la forma i competències que s’indiquen en els presents Estatuts.

 

Art 8. LEGITIMACIÓ PER A CONVOCAR LES ASSEMBLEES

Les Assemblees seran convocades pel president de l’Associació, per iniciativa pròpia, per acord de la Junta Directiva o per sol·licitud signada pel 10% de l’nombre legal de socis.

Acordat per la Junta Directiva la convocatòria d’una Assemblea General, el President haurà de convocar-la en el termini màxim de quinze dies naturals, per a la seva celebració, dins el termini de quinze dies, a comptar de la data de l’acord.

La sol·licitud de convocatòria efectuada pels socis ha de contenir expressament l’ordre de dia de la sessió, adjuntant els documents o informació que sigui necessària per a l’adopció dels acords, si aquesta documentació o informació hagués de ser tinguda en compte per a això.

La sol·licitud haurà de ser presentada davant el secretari de l’Associació, qui segellarà una còpia per al seu lliurament a el presentador d’aquella.

El secretari de l’Associació, després de comprovar els requisits formals (nombre de socis, convocatòria i documentació si és el cas), donarà compte immediat al president, perquè, en el termini de quinze dies des de la presentació, convoqui l’Assemblea que haurà de celebrar dins el mes següent a la data de la presentació. Si la sol·licitud adoleciere dels requisits formals antecitados, el secretari tindrà per no formulada la sol·licitud, procedint al seu arxiu amb comunicació a l’soci que encapçali la llista o signatures.

Si el president no convoqui en el termini dels quinze dies subsegüents o convoqui l’Assemblea dins el termini per a la seva celebració amb posterioritat a l’mes des de la sol·licitud, els promotors estaran legitimats per a procedir a la convocatòria de l’Assemblea General, expressant aquests extrems en la convocatòria, que anirà signada per la persona que encapçali les signatures o llista de la sol·licitud.

 

Art 9. FORMA DE CONVOCATÒRIA

La convocatòria efectuada per les persones legitimades per a això, de conformitat amb el que disposa l’article anterior, haurà de ser comunicada amb una antelació de quinze dies a la celebració de l’Assemblea i en el cas d’existir tauler d’anuncis, serà exposada en aquest amb la indicada antelació.

La convocatòria haurà de contenir l’ordre el dia, així com el lloc, data i hora de la seva celebració.

La documentació necessària i informació que hagi de ser tinguda en compte per a l’adopció dels acords, haurà d’estar a disposició dels socis a la Secretaria de l’Associació, amb una antelació mínima de quinze dies a la celebració de l’Assemblea, la qual podrà ser examinada per aquells en l’expressada Secretaria.

 

Artº10º.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’Assemblea General Ordinària haurà de convocar-se en el mes de gener de cada any, a l’objecte de tractar els següents punts de el dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (sigui Assemblea Ordinària o Extraordinària).

2.- Examen i aprovació, si procedís, dels Comptes de l’exercici anterior.

3.- Examen i aprovació, si procedís, dels Pressupostos de l’exercici.

4.- Examen de la memòria d’activitats i aprovació, si procedís, de la gestió de la Junta Directiva.

5.- Aprovació, si procedís, de el Programa d’Activitats i obra social.

 

Art 11º.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Fora dels punts de l’ordre del dia expressats en l’article anterior, per a l’adopció de qualsevol acord es requerirà la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària, i en concret per a tractar dels següents aspectes:

1. Modificació parcial o total dels Estatuts.

2. Dissolució de l’Associació.

3. Nomenament de la Junta Directiva.

4. Disposició i Alienació de Béns.

5. Constitució d’una Federació, Confederació o Unió d’Associacions o la seva integració en ella si ja existís.

6. Aprovació de l’canvi de domicili.

 

Art 12è .- QUÓRUM

Les Assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes, prèvia convocatòria efectuada amb una antelaci de quinze dies, quan concorrin a elles, presents o representats, un terç dels associats amb dret a vot; en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret a vot.

Per al còmput de socis o nombre de vots total, les representacions hauran de presentar-se a l’secretari amb immediatesa a l’inici de la sessió.

El president i el secretari de l’Assemblea seran designats a l’inici de la reunió.

 

Artº13º.- FORMA DE DELIBERAR I ADOPACION D’ACORDS

Tots els assumptes es debatran i votaran de conformitat figurin en l’ordre del dia. El president iniciarà el debat, obrint un primer torn d’intervencions en què es farà ús de la paraula prèvia la seva autorització. El president moderarà els debats, podent obrir un segon torn d’intervencions o concedir les paraules per al·lusions.

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius,

No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de la Junta Directiva.

Els acords de l’Assemblea General que afecten la denominació de l’associació, domicili, fins i activitats estatutàries, àmbit d’actuació, designació dels membres de la Junta Directiva, obertura i tancament de delegacions, constitució de federacions, confederacions i unions, dissolució , o els de modificacions estatutàries, es comunicaran a el Registre d’Associacions per a la seva inscripció, en el termini d’un mes des que es produeixi l’acord.

 

Artº14º.- DELEGACIONS DE VOT O REPRESENTACIONS

La representació o delegació de vot només serà vàlids
per a la sessió o convocatòria per la qual s’expedeixi, sent nul·la qualsevol delegació o representació indefinida.

Hi haurà de fer constar per escrit, amb indicació de les dades personals i número de soci de l’delegant i representat i signat i rubricat per tots dos.

 

SECCIÓ 2a, DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Artº15º.- JUNTA DIRECTIVA. Composició i durada.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern, representació i administració de l’Associació, sense perjudici de les potestats de l’Assemblea General com a òrgan sobirà.

El seu mandat serà de 2 anys, prorrogables si així es vota d’acord amb la legalitat vigent (podent ser els seus membres reelegits indefinidament).

 

Artº16º.- DELS CÀRRECS

La Junta Directiva estarà formada per un president, un secretari i un tresorer designats i revocats per l’Assemblea General.

L’exercici de l’càrrec serà personal, sense que pugui delegar el vot en les sessions de la Junta Directiva.

Si és el cas, podran existir una Vice-Presidència; Vice-Secretaria i Vice-Tresoreria, si així s’aprovés.

 

Artº17º.- ELECCIÓ

Per ser membre de la Junta Directiva seran requisits imprescindibles ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.
Els membres de la Junta Directiva seran elegits, entre En cas de persones incapacitades judicialment, podran ser membres amb l’aprovació del seu representant legal.

els socis, en Assemblea General Extraordinària, de conformitat amb el que disposa l’art 11º.

Convocada Assemblea General per a la designació de la Junta Directiva, els socis que pretenguin exercir el seu dret d’elegibilitat, hauran de presentar la seva candidatura amb antelació, com a mínim, de quatre hores a la celebració de l’Assemblea.

Produïda una vacant, provisionalment, la Junta Directiva podrà designar un altre membre de la mateixa per a la seva substitució, fins que es produeixi l’elecció de l’vocal corresponent per l’Assemblea General en la primera sessió que es convoqui.

 

Artº18º CESSAMENT DELS CÀRRECS

Els membres de la Junta Directiva cessaran en els seus respectius càrrecs per les següents causes:

a. Per mort o declaració de mort.

b. Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic.

c. Per resolució judicial.

d. Per transcurs de el període del seu mandat. No obstant això, fins que no es procedeixi a l’Assemblea General subsegüent per a l’elecció de la nova Junta Directiva, aquella continuarà en funcions, havent expressar aquest caràcter en quants documents haguessin de signar en funció als respectius càrrecs.

e. Per renúncia.

f. Per acord adoptat amb les formalitats estatutàries, en qualsevol moment, per l’Assemblea General.

g. Per la pèrdua de la condició de soci.

Els cessaments i nomenaments hauran de ser comunicats a el Registre d’Associacions competent, per a la seva deguda constància i publicitat.

 

Artº19º.- DEL PRESIDENT / A

Correspon a el President / a:

a. Tenir la representació legal de l’Associació davant tota classe de persones, autoritats, jutjats, administracions i entitats públiques o privades.

b. Convocar les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, presidir-les, dirigir els seus debats, suspendre i aixecar les sessions.

c. Executar els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, podent per a això realitzar tota classe d’actes i contractes i signar aquells documents necessaris a tal fi; sense perjudici que per cada òrgan en l’exercici de les seves competències, a l’adoptar els acords es faculti expressament per a la seva execució a qualsevol altre membre de la Junta Directiva.

d. Complir i fer complir els acords de la Junta Directiva i Assemblea General.

e. Ordenar les despeses i pagaments de l’Associació.

f. Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats.

g. Visar les actes i certificacions dels acords de la Junta Directiva i Assemblea General.

h. Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de President de la Junta Directiva i de l’Associació.

Correspon a el secretariat de la Junta Directiva les següents funcions:

a. Assistir a les sessions de la Junta Directiva i Assemblea i redactar i autoritzar les actes d’aquelles.

b. Efectuar la convocatòria de les sessions de la Junta Directiva i Assemblea, per ordre de President, així com les citacions dels membres d’aquella i socis d’aquesta.

c. Donar compte immediat a President de la sol·licitud de convocatòria efectuada pels socis en la forma que preveu l’article 8è dels presents Estatuts.

d. Rebre els actes de comunicació dels membres de la Junta Directiva amb relació a aquesta i dels socis i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals hagi de tenir coneixement.

e. Preparar el despatx dels assumptes, i per tant amb la documentació corresponent que hagués de ser utilitzada o tinguda en compte.

f. Expedir certificacions dels acords aprovats i qualssevol altres certificacions, amb el vistiplau de l’President, així com els informes que siguin necessaris.

g. Tenir sota la seva responsabilitat i custòdia l’Arxiu, documents i Llibres de l’Associació, a excepció dels llibres de comptabilitat.

h. Qualssevol altres funcions inherents a la seva condició de Secretariat.

En els casos d’absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el secretari serà substituït pel vocal de menor edat.

 

Artº22º.- DEL TRESORER / A

Correspon a l’Tresorer / a:

a. Recaptar fons de l’Associació, custodiar-los i invertir en la forma determinada per la Junta Directiva.

b. Efectuar els pagaments, amb el vistiplau de l’President.

c. Intervenir amb la seva signatura tots els documents de cobraments i pagaments, amb la conformitat de l’President.

d. L’administració dels llibres de comptabilitat i el compliment de les obligacions fiscals, en termini i forma, de l’Associació.

e. L’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos per a la seva aprovació per la Junta Directiva per la seva submissió a l’Assemblea General. En la mateixa forma es procedirà d’acord amb l’Estat General de Comptes per a la seva aprovació anual per l’Assemblea.

f. Qualssevol altres inherents a la seva condició de tresorer, com a responsable de la gestió econòmica financera.

g. Participar en el debat de les sessions.

h. Exercir el seu dret a vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que els justifiquen.

i. Formular precs i preguntes.

j. Obtenir la informació precisa per al compliment de les funcions que li siguin assignades.

 

Artº24º.- APODERAMENTS

La Junta Directiva podrà nomenar apoderats generals o especials.

 

Artº25º.- CONVOCATÒRIES I SESSIONS

1. Per a la vàlida constitució de la Junta Directiva, a efectes de la celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords, hauran d’estar presents la meitat dels seus membres requerint-se, necessàriament, la presència de President i de el Secretariat o dels que els substitueixin.

2. La Junta Directiva es reunirà, al menys, un cop a l’Trimestre i totes les vegades que calgui per a la bona marxa de l’Associació, per convocatòria realitzada pel president, a iniciativa pròpia o de
qualsevol dels seus membres.

3. La convocatòria, amb els seus elements formals (ordre del dia, lloc i data …) es farà arribar amb una
antelació mínima de 48 hores a la seva celebració.

4. Les deliberacions seguiran el mateix règim que assenyala l’article 13 per a l’Assemblea General.
Els records s’adoptaran per majoria simple dels vots emesos, dirimint el vot de l’President
en cas d’empat.

5. No podrà adoptar cap acord que no figuri en l’ordre del dia, llevat que, estant presents la
totalitat dels membres que componen la Junta Directiva, ho acordin per unanimitat.

6.Igualmente quedarà vàlidament constituïda la Junta Directiva sense convocatòria prèvia, quan estant presents tots i cada un dels membres, així s’acordés per unanimitat, estant-se al esmentat en l’apartat anterior pel que fa als acords.
Les Juntes així constituïdes rebran la denominació de Junta Directiva Universal.

7. A les sessions de la Junta Directiva podran assistir aquelles persones amb funcions d’assessorament
prèviament citades o convidades pel president, amb veu i sense vot per millor encert en les seves
deliberacions.

La forma i comunicació de convocatòries serà preferentment per mitjà de l’correu electrònic de l’associació que sigui creat a aquest efecte i seran vàlides les comunicacions als correus electrònics dels membres.

 

Artº26º.- COMPETÈNCIES

La Junta Directiva tindrà les següents atribucions:

a. Confeccionar el Pla d’Activitats.

b. Atorgar apoderaments generals o especials.

c. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.

d. Aprovar el Projecte de Pressupost per a la seva aprovació definitiva per l’Assemblea General.

e. Aprovar l’estat de comptes elaborat pel Tresorer, per a la seva aprovació definitiva, per l’Assemblea General.

f. Elaborar la Memòria anual d’activitats per al seu informe a l’Assemblea General.

g. Creació de comissions de treball que estimi convenient, per al desenvolupament de les funcions encomanades i les activitats aprovades, així com per qualssevol altres qüestions derivades de l’acompliment de les finalitats socials.
Aquestes comissions regularan el seu funcionament intern en la forma que s’acordin per aquestes en la seva primera sessió constitutiva.

h. Resoldre les sol·licituds relatives a l’admissió de socis.

 

Art27.- De les obligacions i responsabilitats dels membres DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Són obligacions dels membres de la Junta Directiva a títol enunciatiu, complir i fer complir els fins de l’Associació, concórrer a les reunions a què siguin convocats, ocupar el càrrec amb la deguda diligència d’un representant lleial i complir en les seves actuacions amb el determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

Els membres de la Junta Directiva respondran enfront de l’Associació dels danys que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts o pels realitzats negligentment. Quedaran exempts de responsabilitat els qui s’hi van oposar expressament l’acord determinant de tals actes o no hagués participat en la seva adopció.

 

Artº28º.- CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense que en cap cas puguin rebre retribució per l’exercici de la seva funció, sense perjudici de el dret a ser reemborsats en les despeses ocasionades en exercici dels càrrecs, sempre que aquests es trobin deguda i formalment justificats.

 

Secció 3, Disposicions comunes als ÒRGANS

Artº29º.- DE LES ACTES

1. De cada sessió que celebrin l’Assemblea General i Junta Directiva s’aixecarà acta pel secretari, que especificarà necessàriament el quòrum necessari per a la vàlida constitució (en el cas de la Junta Directiva s’especificarà necessàriament els assistents), l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s’han celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

2. En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres i / o socis, el vot contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte o en el termini de quaranta-vuit hores el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se així constar en l’acta o uni -se còpia a la mateixa.

3. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent no obstant emetre el Secretari certificació sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.
En els certificats d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta s’ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

4. Les actes seran signades pel secretari i visades pel president.

 

Artº30.- IMPUGNACIÓ D’ACORDS

Els acords de l’Assemblea General i Junta Directiva podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional competent en la forma legalment establerta.
Els associats podran impugnar els acords i actuacions de l’associació que estimin contraris als Estatuts dins el termini de quaranta dies, a partir de la data d’adopció dels mateixos, instant la seua rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva si és el cas, o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establerts en la normativa vigent

Mentre es resolen les conteses d’ordre intern que puguin suscitar-se en l’associació, les sol·licituds de constància registral que es formulin sobre les qüestions controvertides només donaran lloc a anotacions provisionals.

 

CAPÍTOL IV, PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI

Artº31º.- ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

Per adquirir la condició de soci / a es requereix ser persona física o jurídica, i estar interessada en els fins socials de l’Associació.

a. Podran ser membres de l’Associació la persona que tinguin la titulació de Tècnic Higiènic Sanitari o aquella que la convalidi, a més de certificats d’assistència a cursos de formació de tècniques de micropigmentació.

b. Les persones que no disposin de certificats d’assistència a cursos de formació han d’acreditar experiència en les tècniques de micropigmentació.

c. La Junta directiva, estudiarà la sol·licitud de cada membre, per a l’autorització de l’admissió. En cas d’inadmissió, s’ha de donar succinta resposta motivada.

 

Artº32º.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

La condició de soci es perdrà per alguna de les següents causes:

a. Per la lliure voluntat de l’associat degudament comunicada.

b. Per impagament de tres quotes.

c. Per incompliment greu dels presents Estatuts o dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials i per transgressió greu, culpable o dolosa, dels fins legals de l’Associació degudament acreditada.

En el supòsit de la lletra a) de el present article, serà suficient la presentació de renúncia escrita presentada davant la Secretaria de l’Associació. Els efectes seran automàtics, des de la data de la presentació.

Perquè operi la causa b), serà necessària l’expedició pel tresorer de certificat de descobert, amb la signatura conforme de l’President. Els efectes seran des de la notificació a l’soci morós, fent-se constar, necessàriament, la pèrdua de la condició de soci.

No obstant el que disposa l’apartat anterior, el soci que hagués perdut aquesta condició per la citada causa, podrà rehabilitar-la si en el termini de sis mesos des de la notificació, abonaré les quotes degudes, així com les transcorregudes des de l’esmentat moment fins al de la sol·licitud de reingrés més amb una penalització corresponent a una mensualitat de quota i interessos legals i despeses / comissions de devolució bancària. Transcorregut l’indicat termini no s’admetrà nova sol·licitud de soci.

Per a la pèrdua de la condició de soci per la causa establerta en l’apartat c), serà requisit indispensable l’acord motivat de la Junta Directiva, adoptat per 2/3 de l’nombre de vots legalment emesos. Tot associat té dret a ser informat dels fets que de el lloc a l’expulsió ia ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció d’aquest acord.

 

CAPÍTOL V, DRETS I DEURES DELS SOCIS

Artº33º.- DRETS

Són drets dels socis:

a) Participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot ia assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

b) Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’associació, del seu estat de comptes i de el desenvolupament de la seva activitat.

c) Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és el cas, impose la sanció.

d) Accedir a la documentació de l’associació, a través de la Junta Directiva.

e) Usar els béns i instal·lacions d’ús comú de l’Associaci, pel que fa a igual dret de la resta dels socis.

f) Tots el que la normativa present i futura s’estableixin.

 

Artº34º.- OBLIGACIONS

Són deures dels socis:

a) Compartir les finalitats de l’associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes sent socialment responsables.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i legals

d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General.
Sense perjudici de la pèrdua definitiva de la condició de soci per impagament de les quotes socials, el soci tindrà temporalment en suspens el dret de sufragi actiu i passiu, durant el procés a efectes de la seva expulsió. Aquesta suspensió de el dret es produirà amb l’impagament d’una sola de les quotes i mentre es procedeixi a la seva regularització oa la pèrdua definitiva de la condició de soci.

 

Capítol VI, RÈGIM ECONÒMIC

Artº35º.- PATRIMONI FUNDACIONAL

El patrimoni fundacional de l’Associaci en el moment de la seva constitució és de zero (0,00) euros.

 

Artº36º.- TITULARITAT DE BÉNS I DERECH0S

La Associaci ha de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, els quals es faran constar en el seu inventari i s’inscriuran, si escau, en els registres públics corresponents i seran destinats únicament a les finalitats socials de l’Associació

 

Artº37º.- FINANÇAMENT

L’Associació, per al desenvolupament de les seves activitats, es finançarà amb:

a) Els recursos que provinguin d’el rendiment del seu patrimoni, si s’escau.

b) Les quotes dels socis, ordinàries o extraordinàries.

c) Els donatius o subvencions que poguessin ser concedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades

d) Donacions, herències o llegats, acceptades per la Junta Directiva.

e) Els ingressos provinents de les seves activitats.

Els beneficis obtinguts per l’Associació, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, s’han de destinar exclusivament al compliment dels seus fins, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aqullos amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre parents, ni la seua cessió gratuïta a `persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

 

Artº38º.- EXERCICI ECONÒMIC, PRESSUPOST I COMPTABILITAT.

1. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, de manera que començarà l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

2. Anualment la Junta Directiva confeccionarà el Pressupost i serà aprovada en Assemblea General. Amb l’aprovació d’referit Pressupost quedaran aprovades les quotes ordinàries per a l’exercici corresponent.
Per a l’aprovació de quotes extraordinàries, haurà de convocar en Assemblea General Extraordinària, llevat que l’Associació manqués de liquiditat i la disposició i despesa corresponent siguin urgents, en què n’hi ha prou l’adopció de l’acord per la Junta Directiva, previ informe a el tresorer i ulterior ratificació en Assemblea General, que haurà d’aprovar-se en el termini de trenta dies següents a l’adopció de l’acord per la Junta Directiva.

3. L’Assemblea General aprovarà anualment els comptes de l’Associació un cop finalitzat l’exercici pressupostari a què corresponguin.

4. La Junta Directiva portarà els corresponents llibres de comptabilitat que permetin obtenir una imatge fidel de el patrimoni, el resultat i la situació financera de l’Associació.

 

CAPÍTOL VII, DISSOLUCIÓ I APLICACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL

Art 39º.- DISSOLUCIÓ

L’Associació es dissoldrà per les següents causes:

a) Per acord adoptat a aquest efecte per majoria qualificada en Assemblea General Extraordinària.

b) Per les causes que es determinen imperativament en la normativa vigent.

c) Per sentència judicial ferma.

 

Artº40º.- LIQUIDACIÓ

Acordada la dissolució de l’Associació, s’obre el període de liquidació, fins a la fi de el qual l’entitat conserva la personalitat jurídica.

Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, llevat que els designi expressament l’Assemblea General o l’autoritat judicial competent que, si escau, acordi la dissolució.

Correspon als liquidadors:

a) Vetllar per la integritat de el patrimoni de l’associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’Associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants als fins previstos pels Estatuts.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre.

El patrimoni resultant després de pagats els deutes i càrregues socials, es destinarà a entitats no lucratives que persegueixin fins d’interès general anàlegs als realitzats per la mateixa.

Igualment podran ser destinats els béns i drets resultants de la liquidació a entitats de dret públic.

En cas d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si és el cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.